Basiscursus Wabo

Sinds 1 oktober 2010 is het omgevingsrecht ingrijpend veranderd door de inwerkingtreding van de Wet algemene regels omgevingsrecht (Wabo). Met de Wabo wordt één omgevingsvergunning geïntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Er worden circa 25 verschillende wettelijke kaders geïntegreerd. Concreet betekent dit het integraal vergunnen en handhaven van aspecten als bouwen, slopen, lozingen, natuur en milieu.

Doelgroep

De Basiscursus Wabo is bedoeld voor medewerkers die zich in de praktijk bezig houden of bezig gaan houden met vergunningverlening waarop de Wabo van toepassing is. Daarnaast is de cursus ook interessant voor juridisch medewerkers en secretarissen van bezwaarschriftencommissies.

Programma

De cursus geeft een goed overzicht van de inhoud van de Wabo en de gevolgen voor de praktijk.

De cursus begint met een behandeling van de nieuwe begrippen van de Wabo. We besteden aandacht aan de verschillen tussen de oude en de nieuwe wetgeving. Uiteraard komt de aanvraagprocedure uitgebreid aan de orde.

Hierbij spelen de volgende vragen:

  • welke activiteiten vallen nu eigenlijk onder de Wabo?
  • wat te doen als een aanvrager niet alle activiteiten gelijktijdig heeft aangevraagd? Is er dan sprake van een onvolledige aanvraag of niet?
  • zijn de aangevraagde activiteiten in juridische zin onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat misschien de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden?
  • wie is het bevoegd gezag om een aanvraag in behandeling te nemen en welke procedures zijn van toepassing op die aanvraag?
  • wat is integrale en wat incidentele integratie (een zgn. aanhaker)?
  • wat is een verklaring van geen bedenkingen en hoe ga je daar mee om?
  • wanneer is sprake van een van rechtswege verleende vergunning en wanneer treden beschikkingen in werking?

Naast de Wabo besteden we ook aandacht aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingrecht (Mor) en wat vergunningvrij bouwen eigenlijk inhoudt.

Tot slot gaan we in op de vraag hoe de Wabo zich verhoudt tot andere wetten zoals de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer enz.

We maken gebruik van praktijkcasus en jurisprudentie zodat de cursus praktijkgericht is.

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is € 425,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.