Cursus Algemene wet bestuursrecht

Veel medewerkers bij overheidsinstellingen hebben te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Kennis hierover is dus van groot belang We bieden hiervoor een eendaagse cursus aan. Uiteraard kan in overleg de cursus qua dagdelen en specifieke wensen aangepast worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met de uitvoering van wetten, verordeningen en regelingen en in hun dagelijkse werk besluiten maken. Ook is de cursus bedoeld voor leidinggevende en bestuurders die wat meer parate kennis van de Awb willen krijgen of hun kennis hierover weer eens willen opfrissen.

Cursusdoel

Na het volgens van de Awb-cursus zijn de deelnemers zich bewust van de juridische aspecten van hun werkzaamheden en de consequenties daarvan en beschikken zij over voldoende kennis om zelfstandig in de praktijk voorkomende vragen te beantwoorden, zoals:

 • Wat te doen met een onvolledige aanvraag?
 • Moet de aanvrager van een beschikking vr het nemen van die beschikking gehoord worden?
 • Wanneer treedt een beschikking in werking?
 • Moet in een uitgaande brief nu wel of geen bezwaarclausule vermeld worden?
 • Is het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk?
 • Mag het college een advies van een deskundigencommissie (welstandscommissie, GGD) klakkeloos overnemen?

Programma

Tijdens de cursus wordt het algemeen bestuursrecht behandeld aan de hand van wetgeving, literatuur, jurisprudentie en casus. Achtereenvolgens komen aan bod:

Wat is bestuursrecht?

 • op welke besluiten is het bestuursrecht zoal van toepassing?
 • door wie worden besluiten in de zin van de Awb genomen?

Wat is privaatrecht?

 • is het college van burgemeester en wethouders partij bij een overeenkomst?
 • wie is bevoegd om te beslissen tot het aangaan van overeenkomsten?
 • is de Awb van toepassing op overeenkomsten?

Wat regelt de Awb?

 • we lopen de hoofdstukken van de Awb kort even door

De belangrijkste begrippen van de Awb:

 • bestuursorganen
 • belanghebbenden
 • besluiten, beschikkingen
 • beleidsregels
 • mandaat, delegatie, volmacht en machtiging

Voorbereiden en opstellen van besluiten en beschikkingen

 • aanvraag
 • beslistermijnen
 • bekendmaking besluiten en inwerkingtreding
 • onderscheid bezwaar, zienswijze en klacht

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is 425,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.