Cursus bestuursprocesrecht

Stel er komt een bezwaarschrift binnen van mevrouw X tegen een besluit tot terugvordering van een WWB-uitkering over een bepaalde periode. U komt tot de conclusie dat het terug te vorderen bedrag te hoog is vastgesteld. U stelt het college voor om het "foute" besluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen waarbij het terug te vorderen bedrag juist is vermeld. Wat betekent dit voor het bezwaarschrift van mevrouw X dat al ontvangen is?

Stel dat bij de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat het bestreden besluit onbevoegd is genomen. Kan dit verzuim bij de beslissing op bezwaar hersteld worden?

Wanneer komt een verzoek om een vergoeding van de proceskosten in verband met het indienen van bezwaar in aanmerking?

Wat betekenen mogelijke uitspraken van de rechter voor de beslissing op bezwaar, waartegen het beroep is ingesteld?

Op al deze en nog meer vragen krijgt u tijdens de cursus een antwoord.

Doelgroep

De cursus bestuursprocesrecht is bedoeld voor medewerkers die regelmatig te maken hebben met bezwaar- en beroepsprocedures en graag nog wat meer kennis willen krijgen over het bestuursprocesrecht in hun praktijk.

Programma

Aan de hand van de Awb, praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt ingegaan op de volgende onderwerpen en vragen.

Intrekking of wijziging besluit hangende bezwaar of beroep (art. 6:18 Awb)

 • wanneer kan dit en wanneer niet?
 • in welke praktijksituaties aan de orde?

Nieuw besluit hangende bezwaar of beroep (art. 6:19 Awb)

Schending vormvoorschriften (art. 6:22 van de Awb)

 • wat zijn vormvoorschriften als bedoeld in artikel 6:22 van de Awb?
 • hoe pas je dit artikel toe in de praktijk?

Hoofdstuk 8: relevante bepalingen uit hoofdstuk 8 m.b.t.:

 • behandeling van het beroep
 • behandeling verzoek om voorlopige voorziening
 • mogelijke uitspraken en de consequenties daarvan
 • schadevergoeding
 • proceskostenveroordeling

Wet kosten bestuursrechtelijke voorprocedures (artikel 7:15 Awb)

 • de kern van de regeling
 • de inhoudelijke kant van het verzoek
 • de procedurele kant van het verzoek
 • rechtsbescherming
 • het Besluit proceskosten bestuursrecht
 • handreikingen voor de praktijk

Wet rechtstreeks beroep

 • kern van de regeling
 • verzoek betrokkene
 • instemming bestuursorgaan
 • instemming rechter

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante jurisprudentie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Cursusprijs

Die is verrassend laag!

Aantal deelnemers

Bij voorkeur niet meer dan 16.

Interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op, klik hier...