Vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden en heeft naast een vereenvoudiging aan de voorkant van het proces ook geleid tot een verschuiving van werkzaamheden bij de verschillende overheden.

Daarnaast heeft de Wabo er ook voor gezorgd dat de regels ten aanzien van vergunningvrij bouwen zijn veranderd. Veel meer activiteiten dan voorheen vallen onder vergunningvrij bouwen. Zo heb je soms geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen, soms wel een voor de activiteit ontheffing bestemmingsplan en soms niet. Van front-office medewerkers en andere medewerkers in een gemeente wordt verwacht dat zij op vragen hierover een antwoord kunnen geven.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers met klantcontacten en voor toezichthouders. Daarnaast is de cursus interessant voor juridisch medewerkers en secretarissen van bezwaarschriftencommissies.

Programma

Tijdens de cursus komt het Besluit omgevingsrecht (Bor) stap voor stap aan de orde. Door middel van afbeeldingen zullen de verschillende situaties uitgebreid worden toegelicht. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen bouwactiviteiten genoemd in artikel 2 van bijlage II van het Bor (vergunningvrij bouwen zonder planologische toetsing) en bouwactiviteiten genoemd in artikel 3 (vergunningvrij bouwen met planologische toetsing).

Daarnaast wordt met voorbeelden en casussen gewerkt, zodat aan het einde van de cursus voldoende inzicht ontstaat om in te schatten of iets nuwel of niet vergunningplichtig is.

Tijdens de cursus worden in grote lijnen de gevolgen van het Bor geschetst. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Vergunningvrij bouwen, systematiek en uitgangspunten
  • Belangrijke begrippen als voorerfgebied, achtererfgebied, hoofdgebouw
  • Vergunningvrije activiteiten zonder planologische toetsing
  • Vergunningvrije activiteiten met planologische toetsing

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is 450,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Locatie en datum

De cursus wordt op 10 mei 2012 gegeven in de ruimte van Spa Groep BV in Bodegraven van 10:00 tot 14:30. De locatie is zowel per OV als auto goed bereikbaar. Klik hier voor de route...